Specjalizacje kancelarii

PRAWO UMÓW BUDOWLANYCH

NIERUCHOMOŚCI

SPRAWY FRANKOWE

PRAWO HANDLOWE

PRAWO CYWILNE I SPADKOWE

PRAWO RODZINNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRAWO PRACY

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Current tab title

PRAWO HANDLOWE

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców: zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób prawnych i innych podmiotów, która obejmuje doradztwo w sprawach bieżących, przygotowywanie lub opiniowanie treści umów zawieranych z kontrahentami oraz podejmowanie czynności windykacyjnych przeciwko dłużnikom Klienta. Obsługa prawna obejmuje również świadczenie usług prawnych w zakresie wewnętrznych spraw spółki poprzez przygotowywanie lub opiniowanie dokumentacji spółki i doradztwo w zakresie stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Obszar działania Kancelarii dotyczy w szczególności:

 • zakładania, przekształcania oraz likwidacji osób prawnych, połączenia, przejęcia lub podziału spółek
 • przygotowania lub opiniowania umów handlowych oraz umów dotyczących nabycia udziałów/akcji, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
 • prowadzenia czynności windykacyjnych i dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym
 • doradztwa w zakresie wewnętrznych spraw spółki, w tym przygotowania lub opiniowania treści uchwał spółki lub innej dokumentacji, reprezentowania w postępowaniu rejestrowym
 • udzielania porad prawnych w bieżących sprawach

SPECJALIŚCI

Adrian Kessler

(radca prawny)

Michał Dzięciołkiewicz

(radca prawny)

Marzena Labuda

(radca prawny)

PRAWO UMÓW BUDOWLANYCH

Obszar działania Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie lub opiniowanie umów z zakresu prawa budowlanego, w tym umów o prace projektowe, umów o roboty budowlanego, umów o zastępstwo inwestycyjne oraz umów o nadzór autorski
 • wsparcie w procesie inwestycyjnym, w tym w zakresie pozyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
 • kompleksową obsługę prawną firm wykonawczych

SPECJALIŚCI

Adrian Kessler

(radca prawny)

Michał Dzięciołkiewicz

(radca prawny)

PRAWO CYWILNE I SPADKOWE

Kancelaria zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług prawnych w zakresie prawa cywilnego oraz spadkowego. Usługi prawne świadczone są w zakresie doradztwa, opiniowania oraz reprezentacji przed sądem we wszelkich zagadnieniach związanych z stosowaniem przepisów prawa cywilnego i spadkowego, w szczególności: nabycia, utraty, ochrony własności, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, dziedziczenia oraz zachowku. Kancelaria świadczy usługi także w zakresie przygotowania lub opiniowania umów prawa cywilnego zawieranych zarówno przez osoby fizyczne jak również osoby prawne. Obsługa prawna dotyczy także reprezentowania Strony w postepowaniach sądowych lub egzekucyjnych.

Obszar działania Kancelarii dotyczy w szczególności:

 • przygotowania lub opiniowania umów prawa cywilnego m. in. umów sprzedaży, umów najmu, umów pożyczki, umów zlecenia, umów o dzieło
 • doradztwa, opiniowania oraz reprezentacji w sprawach dotyczących nabycia, utraty, ochrony własności, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, uznania czynności prawnej za bezskuteczną w celu ochrony przed niewypłacalnością dłużnika
 • dochodzenia roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego
 • prowadzenia czynności windykacyjnych i dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym w związku z niewykonaniem umowy lub nieprawidłowym wykonaniem umowy
 • prowadzenia spraw spadkowych dotyczących dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prowadzenia spraw o zachowek

SPECJALIŚCI

Adrian Kessler

(radca prawny)

Michał Dzięciołkiewicz

(radca prawny)

Marzena Labuda

(radca prawny)

OBSŁUGA PRZEDSIĘWZIĘĆ DEWELOPERSKICH

Kancelaria zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług prawnych w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego w specjalizacji związanej z obsługą prawną przedsięwzięć deweloperskich. Usługi prawne świadczone są w toku całego procesu i obejmują doradztwo prawne w toku nabycia nieruchomości, przygotowania inwestycji, przygotowania umów o roboty budowlane oraz innych umów związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, przygotowania wzoru umowy deweloperskiej i innych umów zawieranych między nabywcą i deweloperem, doradztwa, opiniowania oraz reprezentacji w toku negocjacji z wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia deweloperskiego, a także wsparcie w toku procesów reklamacyjnych.

Obszar działania Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • analizę i weryfikację stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przeznaczonej dla realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
 • założenie spółki celowej dla prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego
 • opiniowanie i sporządzanie umów z wykonawcami, w tym umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane
 • przygotowanie analiz i opinii prawnych, w tym w szczególności z zakresu ustawy deweloperskiej
 • opiniowanie i sporządzanie umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich i innych umów zawieranych między deweloperem a nabywcą nieruchomości, w tym badanie zgodności ich zapisów z prawem oraz pod kątem występowania zapisów mogących stanowić niedozwolone postanowienia umowne
 • opracowywanie pism kierowanych do klientów oraz kontrahentów
 • wsparcie prawne obsługi zgłoszeń reklamacyjnych

SPECJALIŚCI

Adrian Kessler

(radca prawny)

Michał Dzięciołkiewicz

(radca prawny)

Marzena Labuda

(radca prawny)

PRAWO RODZINNE

Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych w sprawach rodzinnych, w tym świadczy usługi w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, alimentacyjnych jak również dotyczących władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Obszar działania Kancelarii dotyczy w szczególności:

 • prowadzenia spraw rozwodowych zarówno bez orzekania o winie jak również z orzeczeniem winy
 • prowadzenia spraw alimentacyjnych w zakresie ustalenia lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego, a także w przedmiocie obniżenia lub podwyższenia wysokości ustalonych alimentów
 • prowadzenia spraw dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także ustalenia kontaktów z dzieckiem
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalenia lub zaprzeczenia macierzyństwa lub ojcostwa
 • doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich

SPECJALIŚCI

Marzena Labuda

(radca prawny)

KREDYTY INDEKSOWANE DO CHF
(„KREDYTY FRANKOWE”)

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych przeciwko bankom dotyczących unieważnienia lub „odfrankowienia” kredytów indeksowanych do CHF lub denominowanych w CHF (a także innych walutach).

SPECJALIŚCI

Adrian Kessler

(radca prawny)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii oraz przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji związanej z stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zapewnieniem przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Obszar działania Kancelarii dotyczy w szczególności:

 • przeprowadzenia analizy ryzyka i dokonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • ustalania i dostosowywania procedur działania w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa
 • przygotowania dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych m.in. klauzul informacyjnych, polityki ochrony danych osobowych, polityki prywatności, rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii przetwarzania, umów powierzenia danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • przeprowadzenia szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych

SPECJALIŚCI

Marzena Labuda

(radca prawny)

PRAWO PRACY

Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych we wszelkich zagadnieniach związanych z stosowaniem przepisów prawa pracy, w tym świadczy usługi w zakresie przygotowywania lub weryfikacji umów oraz dokumentacji wewnątrzzakładowej wprowadzonej na podstawie przepisów prawa pracy, a także reprezentuje Strony w sporach sądowych.

Obszar działania Kancelarii dotyczy w szczególności:

 • przygotowania lub opiniowania treści umów zawieranych w związku z świadczeniem pracy, m. in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności
 • przygotowania lub opiniowania dokumentacji wewnątrzzakładowej wprowadzonej na podstawie przepisów prawa pracy m. in. Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania, Regulaminu wykonywania pracy zdalnej
 • udzielania porad prawnych w zakresie nawiązania, rozwiązania lub zmiany stosunku pracy
 • świadczenia usług w sprawach dotyczących ustalenia prawa do renty, emerytury lub zasiłku
 • reprezentacji Strony w sporach sądowych m. in. w sprawach dotyczących rozwiązania umowy o pracę niezgodnie z przepisami prawa pracy, wypłaty odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, zapłaty należnego wynagrodzenia

SPECJALIŚCI

Marzena Labuda

(radca prawny)

Michał Dzięciołkiewicz

(radca prawny)

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną Wspólnot Mieszkaniowych oraz świadczy usługi na rzecz Administratorów lub Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. Obsługa prawna obejmuje przygotowywanie lub opiniowanie treści uchwał podejmowanych przez członków Wspólnoty Mieszkaniową, prowadzenie czynności windykacyjnych przeciwko członkom Wspólnoty Mieszkaniowej, a także doradzanie w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Mieszkaniowych.

Obszar działania Kancelarii dotyczy w szczególności:

 • przygotowania lub opiniowania treści uchwał podejmowanych przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz umów zawieranych przez Wspólnotę Mieszkaniową
 • prowadzenia czynności windykacyjnych przeciwko członkom Wspólnoty Mieszkaniowej na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym m. in. w związku z niewykonaniem obowiązków ustalonych w ustawie o własności lokali
 • uczestniczenia w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej
 • udzielania porad prawnych w bieżących sprawach związanych z nieruchomością wspólną
 • reprezentacji Strony w sprawach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej

SPECJALIŚCI

Michał Dzięciołkiewicz

(radca prawny)

Marzena Labuda

(radca prawny)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi sądami (w tym Sądem Najwyższym), Krajową Izbą Odwoławczą, sądami administracyjnymi oraz innymi podmiotami publicznymi.

Posiadamy bogate doświadczenie między innymi z zakresu prowadzenia sporów dotyczących umów o roboty budowlane, sporów między wspólnikami spółek prawa handlowego, windykacji prowadzonej na rzecz podmiotów gospodarczych i innych uczestników obrotu.

Kancelaria prowadzi obecnie kilkaset spraw sądowych i sądowo-administracyjnych.

SPECJALIŚCI

Adrian Kessler

(radca prawny)

Michał Dzięciołkiewicz

(radca prawny)

Marzena Labuda

(radca prawny)